Verplichtingen opdrachtgever

 1. Het door opdrachtgever aangeleerde materiaal aan Jessica Kaal Design bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Jessica Kaal Design en opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van de materialen aan Jessica Kaal Design, dat de verstrekte materiaal vrij zijn van rechten aan/van derden, dat opdrachtgever toestemming geeft van de rechthebbende(n) om de materialen door Jessica Kaal Design te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Jessica Kaal Design het recht de prijzen hierover aan te passen.
 3. Offertes van Jessica Kaal Design zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Prijzen

 1. Alle prijzen op de website zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De in een offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van  Jessica Kaal Design zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht  Jessica Kaal Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 4.  Jessica Kaal Design heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5.  Jessica Kaal Design is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Mochten er onverwacht verzendkosten i.v.m levering producten bijkomen, dan brengen wij dat in rekening.

Levertijd

 1. Door Jessica Kaal Design opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Mocht u na het lezen van de Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact op per e-mail.
info@jessicakaaldesign.nl

Nieuwsgierig naar wat ik maken?